Sikkerhet

Våre hovedfokus er at fyrverkeriet skal gi deg som forbruker en god fyrverkeriopplevelse og være trygt å bruke.

Forbrukerens sikkerhet er det absolutt viktigste for oss, og derfor stiller vi også de strengeste krav til våre leverandører både i forhold til produksjon, men også i forhold til testing av fyrverkeriet.

Helt siden Spectra Norge ble startet på begynnelsen av 1990-tallet har vi som importør opparbeidet oss lang erfaring og gode relasjoner til våre leverandører. Den gode relasjonen til leverandørene våre, og deres kunnskap om vår høye standard til testing av fyrverkeriet sikrer oss at får den aller beste kvalitet. Alle våre produkter er CE-godkjent og testet etter de til enhver tids gjeldende standarder. Produktene våre blir kontrollert og testet en rekke ganger både i Kina, Danmark og Norge før produktene blir sendt ut til våre forhandlere.

Miljø

Plast i havet og i naturen har blitt et økende problem og vi i Spectra Norge tar dette problemet på alvor. Vi har derfor gjennom de siste årene brukt mye tid og penger på å gjøre alt vårt fyrverkeri plastfritt. Ikke noe av det forbrukerfyrverkeriet eller innpakningen av fyrverkeriet vi har importert til Norge etter 2020 har inneholdt plast. Vi i Spectra Norge ønsker og håper at også våre kunder vi bidra til denne felles miljødugnaden ved å samle sammen brukt fyrverkeri i dagene etter nyttår og får det levert på nærmeste avfallsstasjon.

Sikkerhetsprodukter

Beskytteslsesbriller

Bomberørsholder

Tennstav

Stormlighter

Sikkerhetsplakater

Barnas nyttårsaften

Fakta om fyrverkeri

Familien Klønesen

Husk briller

Lure valg

Stjerneskudd

Informasjon til allmennheten

Spectra Norge AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, som bor og oppholder seg i nærheten av vårt lager på Eidsnes, 5913 Eikangervåg, om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet.

Bakgrunn

Spectra Norge AS oppbevarer pyrotekniske varer på Eidsnes. Som følge av mengden virksomheten har tillatelse til å oppbevare havner selskapet under storulykkeforskriften. I den forbindelse viser vi til forskriftens §12 vedr. informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak. Spectra Norge AS legger stor vekt på forebygging av ulykker og hendelser ved å gjennomføre omfattende analyser for å forhindre risiko for uønskede hendelser og ev. omfanget av uønskede
hendelser dersom dette skulle inntreffe. Målet er at en uønsket hendelse aldri skal inntreffe, men dersom det oppstår en hendelse av en slik art skal det være tilstrekkelige tiltak og varsling slik at omfanget av den uønskede hendelsen blir så liten som mulig.

Beskrivelse av en uønsket hendelse

En storulykkeshendelse ved lageret vil fremstå som en kraftig brann med en del lyd i form av høye smell når fyrverkeriartiklene går av. Det vil også kunne legge seg et tykt røykteppe over området. Røykutvikling vil avhenge av vindstyrke og vindretning. Vi anbefaler på det sterkeste en føre-var holdning til situasjonen og derfor bør vinduer lukkes, og man bør holde seg innendørs eller med tilstrekkelig avstand til røyken frem til annen beskjed er gitt fra brannvesen og/eller politi. Ved en uønsket hendelse er det fare for at fyrverkerieffekter og annet materiale kan bli kastet ut av lagerområdet vårt. Da slike hendelser kan føre til små eksplosjoner utenfor lagerområdet og inngjerdingen rundt lageret er det viktig å respektere sikringssonen. Ved en ev. brann vil ikke beredskapspersonell nærme seg brannen p.g.a sikkerhet for eget liv og helse. Det vil derfor ikke bli foretatt slukking av en ev. brann på lageret, en brann derfor pågå frem til den slukker av seg selv.

Forebyggende tiltak

For å redusere sannsynligheten for- og omfanget av en uønsket hendelse er det foretatt flere tiltak:

  • Lageret er plassert på et lukket område og godt utenfor hvor det er alminnelig ferdsel.
  • Alle offentlige veier befinner seg utenfor sikringssone.
  • Det er omfattende systemer for varsling av både brann og innbrudd.
  • Området er inngjerdet og videoovervåket
  • Innenfor gjerdet holdes vegetasjonen nede for å redusere faren for spredning av brann

Sikkerhetssonen

Sikkerhetssonen har en radius på 550 meter og er nedfelt reguleringsplanen for området. Anlegget er konstruert slik at utkast fra lageret vil ha retning bort fra nærmeste naboer og vei.

Hendelsesforløp

En uønsket hendelse vil bli oppdaget av brann- og innbruddsalarmer på området. Spectra Norge AS, vekter og brannvesen vil bli varslet ved en uønsket hendelse. Ved en uønsket hendelse vil myndighetene bli varslet omgående. Brannvesen og politi vil rykke ut og sikre området. Det er viktig at man holder god avstand og respekterer sikringssonene dersom en uønsket hendelse skulle oppstå.

Forholdsregler ved en uønsket hendelse

  • Dersom en uønsket hendelse pågår, må man bevege seg bort fra området og holde seg utenfor sikkerhetssonen.
  • Om mulig bør man bevege seg bort på tvers av vindretning, da røyk fra brann vil spre seg med vinden.
  • Naboer må holde seg innendørs, med vinduer og dører lukket.
  • Politiet varsles på 112.
  • Man må forholde seg til meldinger fra politi, brannvesen ev. andre myndigheter.

Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om faremomenter forbundet med et produkt.